Во текот на последниве 2 недели направени се неколку подобрувања на трасата на секција I7:

  • Подобрена трасата над манастирот Св.Троица во правец на Бислимска Клисура, поточно заменет е дел во должина од околу 1км со подобра траса и подобра и поживописна патека
  • Мали исправки на трасата од регионалниот пат Куманово-Св.Николе до манастриот Градиште. Поправени се неколку мали делови и дополнета со нови маркери со слики

    Измените ќе бидат објавени со нов GPS запис припрвата следна надградба на секција I7.