• Делот од пред Злетово до воденичарските пештери во Лесново е дооформен и со малку изменета подобра траса
  • Делот од Осоговски планини над село Истибања кој се води како „Istibanja predlog” е комплетно трасиран
  • Додадена е странична патека до врвот Трнковец

Мапата и GPS записите кои ќе ги вклучат овие надградби ќе бидат објавени заедно со целосната верзија од секција I5 наскоро.