Трасиран е нов дел од идната трета секција од западното крило на Sammiana. Патеката почнува од Ростушки мост на реката Радика и води преку карпестите падини на Краишта и Кофилковица се до старата Коскарница во Галичник.