Трасиран е делот од Ростушки мост до Галичник, дел од секција Z3 од Македонската Бесконечна Трансверзала.
Патеката почнува од Ростушки мост на реката Радика и води преку карпестите падини на Краишта и Кофилковица се до старата Коскарница во Галичник.